اموزش سواد رسانه ای

اموزش سواد رسانه ای

داده‌نمای از ۱۲ مهم‌ترین جنایات این رژیم منحوس

۱۹۴۸/ کشتار طنطوره ۲۵۰  شهید ۱۹۴۸/ کشتار شهراللد ۴۲۶  شهید ۱۹۵۶/ کشتار خان یونس ۷۵۰ شهید ۱۹۴۸/  کشتار دیر یاسین ۲۶۰  شهید ۱۹۸۳/ کشتار صبرا و شتیلا ۱۵۰۰ شهید ۱۹۸۷/ کشتار انتفاضه اول ۱۳۰۰ 

Read More